Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
KmbnI jwjmZv _oKw A´cn¨p


 Posted Date : 24 April 2013

\yqUÂln: lnµn kn\namtemIs¯ BZyIme ]n¶Wn KmbnIamcn Hcmfmb jwjmZv _oKw (94) A´cn¨p. "tasc ]nb Kmsb cwKq¬', I`n HmÀ I`v ]mÀ', "IPnc saml_¯v hme' XpS§nb kq¸Àlnäv Km\§fneqsS lnµnkn\namtemI¯v XsâXmb Øm\w t\Snb jwjmZv _oKw aqss_bnse hkXnbn C¶se cm{XnbmWv A´cn¨Xv. hmÀ[IyklPamb AkpJ§sf XpSÀ¶v GXm\pw amk§fmbn Bip]{Xnbnembncp¶p.

1919 G{]n 14\p ]©m_nse AarÕdnemWv jwjmZv _oKw P\n¨Xv. 1947 Unkw_À 16\p emtlmdnse s]jhmÀ tdUntbmbneqsSbmWv Km\cwK¯v kPohambXv. 1955 `À¯mhv K¬]Xv em _t«m acn¨Xn\p tijw apss_bn aItfmsSm¸ambncp¶p _oKw Xmakn¨ncp¶Xv. Xsâ amkvacnI i_vZ¯neqsS P\e£§sf BIÀjn¨ _oKw hÀj§Ä¡v ap¼v ]n¶WnKm\cwK¯p \n¶pw ]n³hm§nbncp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.