Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
Click here for detailed news of all items
A©maXpw »mäÀ?
kqdn¨v: kqdn¨v: AgnaXnbn ap§n¡pfn¨ temIs¯ Gähpw henb ImbnIkwLS\bmb ^n^(^pSvt_mÄ Atkmkntbj\pIfpsS A´mcmjvv{S s^Utdj³) bn C¶p sXcsªSp¸v. XpSÀ¨bmb A©mw XhWbpw {]knUâpØm\t¯¡p aÕcn¡p¶ kznävkÀe³UpImc³ tPmk^v sk]v »mädpw (79) tPmÀZm³ cmPIpamc³ Aen _n³ A lpssk\pw(39) X½nemWp aÕcw. t\ct¯ aÕccwK¯pWvSmbncp¶...
bqtdm¸v eoKv IncoSw skhnb t\Sn
hmgvtkm: Gähpw henb bqtdm]y³ ¢_v t{Sm^nIfn cWvSmat¯Xn\v, bqtdm¸v eoKv IncoS¯n\v, skhnb AÀlX t\Sn.
sFFwPn dneb³kv ^pSvt_mÄ A¡mUanbnte¡v _mknXv, \anÂ, dmjnZv
ae¸pdw: C´y³ ^pSvt_mfn ]pXpNe\§Ä krãn¡m³ ImbnI tIcf¯n \n¶p aq¶p sNdp_mey§Ä apwss_bnse ]cnioe\¡fc...
\ZmÂ, skdo\ aq¶mw duWvSn thmkv\nbm¡n ]pd¯v
]mcokv: {^©v Hm¸¬ ]pcpj knwKnÄkn ap³\nc Xmc§Ä¡p Pbw. \nehnse Nm¼y³ dmt^ \Zm kz´w \m«pImc³ \nt¡mfk...
Hmkvt{Senb³ Hm¸¬: ssk\ s\lvhmÄ IzmÀ«dnÂ
knUv\n: Hmkvt{Senb³ Hm¸¬ kq¸À kocokv _mUvan⬠SqÀWsaân C´ybpsS ssk\ s\lvhmÄ IzmÀ«À ss^\enÂ.
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
tech@deepika
4Wheel
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.